ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНЕ БЮРО "ЕЛЕМЕНТ" ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ (в тисячах гривень) ЗМIСТ 1. Компанiя та її основна дiяльнiсть 2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА 3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ 4. основнi принципи бухгалтерського облiку .5 Застосування нових та переглянутих iнтерпретацiй 6. Дохiд вiд реалiзацiї 7. Собiвартiсть 8. iншi доходи . iншi витрати 9. Адмiнiстративнi витрати 10. ОСНОВНI ЗАСОБИ 11. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 12. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ 13. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА 14. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ 15. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОЖАЖУ 16 ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 17. ГРОШОВI КОШТИ 18. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 19. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 20. КОМПОНЕНТИ З ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 21. КОРОТКОСТРОКОВI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 23. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 24 УМОВНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 25. ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ 26. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 1. Компанiя та її основна дiяльнiсть СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" було створено в 1989 роцi шляхом вiдокремлення вiд НДI "Шторм", з метою розробки та виробництва електронних та мiкроелектронних пристроїв та систем автоматики, управлiння та контролю для машинобудування, оборони та широкого вжитку. В 1993 роцi наказом Мiнмашпрому України, СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" було призначено Головною органiзацiєю по науково-технiчному напрямку "Датчики фiзичних величин та технологiя їх виро6ництва". У груднi 1996 року СКТБ "БЛЕМЕНТ" перетворено на ВАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" (Наказ Фонду Державного майна України вiд 12.12.1996 р. № 1645). В 2000 роцi на базi ВАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" було створено дочiрнє пiдприємство ДП КБ "ЕЛЕМЕНТ". Дата державної реєстрацiї публiчним акцiонерним товариством - 4.05.2012 р. В 2005 роцi дочiрнє пiдприємство вiдокремилось в самостiйне ВАТ "Елемент". Наказом Мiнпромполiтики вiд 02.06.2004 р. № 264 наукова тематика з 2-го пiврiччя 2004 р. передана в НДТI "Темп". Зараз основним напрямком дiяльностi є здавання пiд найм власної нерухомостi. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осiб вiд 17.02.2016 р. за № 1000656242. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб вiд 12.02.1997 р., 17.10.2005 р. за № 1 556 120 0000 012811. Публiчне акцiонерне товариство "СКТБ "Елемент", код за ЄДРПОУ 13888257, мiсцезнаходження: 65104, м. Одеса, проспект Глушка 29, тел. 7377119, електронна адреса sktbelem@ukr.net, bumaganata@gmail.com Код ЄРДПОУ - 13888257. Електронна адреса ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" - SKTBELEM@ukr.net. Офiцiйний сайт ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" - http://www.sktbelement.pat.ua/. 68.20 - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 68.10 - купiвля та продаж власного нерухомого майна 68.32 - управлiння нерухомим майном за винагороду або на основi контракту Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство є: У теперiшнiй час Товариство надає в оренду нерухоме майно. Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства становить 9 осiб. , чисельнiсть акцiонерiв - станом на 31.12.2015 р. становить - 393. Станом на 31 грудня 2014 року долi володiння корпоративними правами ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" представленi наступним чином (у вiдсотках): - Одношивкiн Владлен Анатолiйович 90,2392% - 3 юридичних особи 0,5800% - 392 фiзичних особи з частками володiння, якi не перевищують 5 вiдсоткiв 9,1808 % Станом на 31 грудня 2015 року кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) Одношивкiн Владлен Анатолiйович. 2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичної та нормативної бази. Керiвництво ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi. Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни. Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: - Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя. - Ризик, пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi, пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик, пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на послуги. - Фiнансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. 3. Основа складання фiнансової звiтностi Основа пiдготовки Фiнансова звiтнiсть ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю. Найважливiшi принципи облiкової полiтики ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" i iстотнi оцiнки в її застосуваннi на протязi 2015 року залишалися незмiнними. Основою надання фiнансової звiтностi є мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Використання професiйних суджень, розрахункових оцiнок та припущень При складаннi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво використовувало професiйнi судження, допущення та розрахунковi оцiнки, якi мають вiдношення до питань вiдображення активiв i зобов'язань та розкриття iнформацiї щодо умовних активiв i зобов'язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Допущення, та зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки, постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в розрахункових оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi та у всiх послiдуючих перiодах , в яких вiдбулися вказанi змiни. 4. Основнi принципи бухгалтерського облiку Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визначаються iз застосуванням облiку на дату розрахунку. Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: - дебiторська заборгованiсть; - фiнансовi зобов'язання. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в касах та рахункiв в банках. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiї. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова кредиторська заборгованiсть визнається, коли контрагент виконує договiрнi зобов'язання i вимiрюється за амортизованою вартiстю, використовуючи ефективну ставку вiдсотка. Фiнансовi зобов'язання Кредити банкiв, iншi позики Первiсно кредити банкiв, iншi позики визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. У звiтному роцi пiдприємство застосовувало спрощену систему оподаткування, тому не використовувало iншi види розрахункiв, окрiм грошових. Основнi засоби Основнi засоби облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення у разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу ПАТ визнає такi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними строками корисного використання i амортизує їх вiдповiдним чином. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються у балансової вартостi основних засобiв як замiна обладнання, якщо виконуються всi критерiї визнання. Подальшi витрати Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. Амортизацiя основних засобiв Амортизацiя розраховується протягом оцiночного строку корисного використання активу iз застосуванням прямолiнiйного методу. Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компоненту з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрати вiд списання активу, що виникають в результатi (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються в звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв. На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. Iнвестицiйна нерухомiсть До iнвестицiйної нерухомостi слiд вiдносити будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у виробництвi товарiв (наданнi послуг) чи для адмiнiстративних цiлей в звичайному ходi дiяльностi. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Виплати працiвникам Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь - якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються в перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування, визнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати продукцiї; при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Умовнi зобов'язання та активи Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 5. Застосування нових та переглянутих iнтерпретацiй Ряд стандартiв та тлумачень, якi були змiненi, вступили в дiю протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., та були застосованi в данiй фiнансовiй звiтностi. Стандарти та Тлумачення Застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з або пiзнiше Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Програми з визначеними виплатами: виплати працiвникам" 1 сiчня 2015 МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiї" 1 сiчня 2015 МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" 1 сiчня 2015 МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти" 1 сiчня 2015 МСФЗ (SAS) 16 "Основнi засоби" та МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" 1 сiчня 2015 МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" 1 сiчня 2015 МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 1 сiчня 2015 МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" 1 сiчня 2015 Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Програми з визначеними виплатами: виплати працiвникам" МСФЗ (IAS) 19 вимагає, щоб при облiку програм з визначеними виплатами органiзацiя брала до уваги внески з боку працiвникiв i третiх осiб. Якщо виплати пов'язанi з надання послуг, вони повиннi вiдноситися до перiодiв надання послуг в якостi негативної (вiд'ємної) винагороди. Данi поправки роз'яснюють, що, якщо сума виплат не залежить вiд кiлькостi рокiв надання послуг, органiзацiя може визнавати такi виплати в якостi зменшення вартостi послуг в перiодi, в якому послуги були наданi, замiсть того, щоб вiдносити виплати на термiни надання послуг. Ця поправка набирає чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 липня 2014 р. або пiсля цiєї дати. Ця поправка не може бути застосована до дiяльностi Компанiї, оскiльки вона не має програм з визначеною виплатою, що передбачають внески з боку працiвникiв або третiх осiб. МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiї" Дана поправка застосовується перспективно i роз'яснює питання, пов'язанi з визначенням умов досягнення результатiв i умов перiоду надання послуг, якi є умовами надання прав. Роз'яснення вiдповiдають методу, який використовується Компанiєю для визначення умов досягнення результатiв i умов перiоду надання послуг, якi є умовами надання прав у попереднiх перiодах. Крiм цього, Компанiя не надавала нiяких винагород протягом звiтного перiоду. Таким чином, дана поправка не вплинула на фiнансову звiтнiсть або облiкову полiтику Компанiї. МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що всi угоди про умовне вiдшкодування, що класифiкуються як зобов'язання (або активи), що виникли в результатi об'єднання бiзнесу, повиннi згодом оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, незалежно вiд того, вiдносяться вони до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 39 чи нi. Цi поправка не мала впливу на Компанiю. МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти" Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють, що: - Органiзацiя повинна розкривати iнформацiю про судження, використанi керiвництвом при застосуваннi критерiїв агрегування, отесаних в п.12 МСФЗ (IFRS) 8, включаючи короткий опис агрегованих операцiйних сегментiв i економiчних характеристик, використаних при оцiнцi "аналогiчностi" сегментiв"; - Звiрку активiв сегмента iз загальною сумою активiв, також як i iнформацiю про зобов'язання по сегменту, потрiбно розкривати тiльки, якщо звiрка надається керiвництву, що приймає операцiйне рiшення. Цi поправки не мали впливу на Компанiю. МСФЗ (SAS) 16 "Основнi засоби" та МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" Поправки застосовуються ретроспективно i пояснює в МСФЗ (SAS) 16 та МСФЗ (SAS) 38, що актив може бути переоцiнений з урахуванням спостережуваних даних або шляхом коригування валової балансової вартостi активу до ринкової вартостi, або шляхом визначення ринкової вартостi вiдповiдно до балансової вартостi активу та пропорцiйно коригуванню валової балансової вартостi таким чином, щоб кiнцева балансова вартiсть дорiвнювала ринкової вартостi. Крiм цього пояснюється що, накопичена амортизацiя - це рiзниця мiж валовою i балансовою вартiстю активу. Компанiя здiйснює облiк основних засобiв за собiвартiстю, таким чином дана поправка не має впливу на фiнансову звiтнiсть. МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснює, що керуюча компанiя (органiзацiя, яка надає послуги ключового управлiнського персоналу) є пов'язаною особо, щодо якої застосовуються вимоги про розкриття iнформацiї щодо пов'язаних осiб . Також органiзацiя, що користується послугами керуючої органiзацiї, повинна розкривати iнформацiю про виплати та послуги керуючих компанiй. Ця поправка не застосовується до Товариства, оскiльки Товариство не користується послугами, що надаються керуючими компанiями. МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснює, що звiльнення в МСФЗ (IFRS) 13, передбачає можливiсть оцiнки справедливої вартостi на рiвнi портфелю, може застосовуватися не тiльки до фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, але також i до iнших договорiв у сферi застосування МСФЗ (IAS) 39. Компанiя не застосовує звiльнення в МСФЗ (IFRS) 13 , що передбачає можливiсть оцiнки справедливої вартостi на рiвнi портфелю. МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 визначає вiдмiннiсть мiж iнвестицiйним майном i майном орендованим власником (тобто основними засобами). Поправка застосовуються ретроспективно i роз'яснює, що i роз'яснює, МСФЗ (IFRS) 3, а не опис додаткових послуг в МСФЗ (IАS) 40, застосовується для визначення того, чи є операцiя покупкою активу або об'єднання бiзнесу. Компанiя не утримує iнвестицiйної нерухомостi, дана поправка не вплинула на фiнансову звiтнiсть. Нововведення Стандарти та тлумачення випущенi, але якi не набрали чинностi на дату затвердження попередньої фiнансової звiтностi Товариства наведенi нижче. Товариство планує застосовувати данi стандарти з моменту набрання чинностi. Стандарти та Тлумачення Для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються з або пiзнiше МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 сiчня 2015 МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" 1 сiчня 2016 МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 1 сiчня 2019 МСФЗ (IFRS) 15 "виручка за договорами з покупцями" 1 сiчня 2018 Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Облiк придбань часток участi у спiльних операцiях" 1 сiчня 2016 Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї" 1 сiчня 2016 Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах" 1 сiчня 2016 Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 1 сiчня 2016 МСФЗ (IFRS) 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу 1 сiчня 2016 МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти - розкриття iнформацiї" 1 сiчня 2016 1 сiчня 2016 "Виплати працiвникам" 1 сiчня 2016 МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансовi звiтнiсть" 1 сiчня 2016 Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї" 1 сiчня 2016 Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IАS)28 "Iнвестицiйнi органiзацiї - застосування виключення з вимоги про консолiдацiю" 1 сiчня 2016 Очiкується, що застосування вищезазначених стандартiв не буде мати значного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства у майбутньому, крiм нововведень, що розглянутi нижче. МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" буде слугувати замiною iснуючому МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструментi - визнання та оцiнка. Змiнений МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти - подання iнформацiї" потребує розкриття додаткової iнформацiї при переходi с МСФО (IAS) 39 та МСФО (IFRS) 9. Стандарт змiнює порядок визнання та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань. Товариство визнає, що впровадження нового стандарту внесе багато змiн в облiк фiнансових iнструментiв та , можливо. Буде мати вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї. При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Товариство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов`язковим для застосування при складаннi рiчної звiтностi. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства. 6. Дохiд вiд реалiзацiї тис.грн. 31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року Орендна плата 3 816 6 109 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 3 816 6 109 7. Собiвартiсть реалiзацiї тис.грн. 31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року Витрати на персонал 162 122 Iншi витрати 3539 6 417 Всього 3 701 6 539 8. Iншi доходи, iншi витрати тис.грн. Iншi доходи 31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 0 183 Штрафи, пенi 0 0 Iншi доходи 0 0 Всього 0 183 Iншi операцiйнi витрати 14 183 7477 Iншi витрати 66 0 Фiнансовi витрати 1 660 0 Всього 15 909 7660 9. Адмiнiстративнi витрати тис.грн. 31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року Матерiальнi витрати 0 0 Витрати на персонал 77 52 Вiдрахування на соцiальнi заходи 29 21 Амортизацiя 0 8 Iншi 54 34 Всього 160 115 10. Основнi засоби Станом на 31.12.2015 року у складi основних засобiв ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiдображенi передавальнi пристрої, комп'ютерне обладнання та меблi вартiстю 36,5 тис. грн., якi повнiстю самортизированi, але продовжують використовуватися. Амортизацiю основних засобiв ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2015 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi облiковою полiтикою Товариства. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 Основнi засоби. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї, а також на балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в майбутньому. Керiвництво Товариства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди Товариству. Склад основних засобiв ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 31.12.2015 року: Первiсна вартiсть: Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 1155,5 36,5 0 1192,0 Надходження Вибуття 425,5 36,5 462,00 Дооцiнка На 31.12.2015 р. 730,0 0 0 730,0 Знос та збитки вiд зменшення корисностi: Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 790,0 - - 790,0 Нарахований знос за рiк 67 - - 67,0 Дооцiнка - - - - Вибуття 182 - - 182,0 На 31.12.2015 р. 675,00 - - 675,0 Залишкова вартiсть: Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 365,5 36,5 - 402,0 На 31.12.2015 р. 55,0 0 - 55,0 Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних засобiв: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 - 20 рокiв; - Машини та обладнання - 5 рокiв (у тому разi комп'ютерне обладнання - 2 роки); - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки. Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2015 року не створювався. Вибуття (списання) основних засобiв на протязi звiтного 2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" склало 462 тис. грн. (за первiсною вартiстю). Основних засобiв у податкової заставi та на консервацiї ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не здiйснювало. 11. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ Iнвестицiйна нерухомiсть на початок року була представлена майном (земельними дiлянками та будiвлею корпусу), що знаходяться у розпорядженнi ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" з метою отримання доходу вiд оренди. Iнвестицiйна нерухомiсть ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" до переходу на МСФЗ оцiнювалась за первiсною вартiстю. Склад iнвестицiйної нерухомостi ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 31.12.2015 року: Первiсна вартiсть, тис. грн.: На 01.01.2015 р. 34 257 Надходження - Вибуття 34257 Дооцiнка - На 31.12.2015 р. 0 Знос та збитки вiд зменшення корисностi, тис. грн.: На 01.01.2015р. 8 172 Нарахований знос за рiк 0 Дооцiнка - Вибуття 8172 На 31.12.2015 р. 0 Залишкова вартiсть, тис. грн.: На 01.01.2015 р. 26 085 На 31.12.2015 р. 0 У заставi банку знаходилась земельна дiлянка та будiвля корпусу. В 2015 роцi заставлене вищезазначене майно було реалiзовано шляхом звернення стягнення на iпотеку. 12. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ Iнвестицiй в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. 13. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА Довгострокової дебiторської заборгованостi та передплати (за строками погашення вiд 12 мiсяцiв) станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. 14. Товарно-матерiальнi запаси тис.грн. З м i с т 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Сировина та матерiали 14,6 14,6 Паливно-мастильнi матерiали 0 0 МБП 0 0 Будiвельнi матерiали 0 0 Товари 0 0 Всього запасiв 14,6 14,6 Товарно-матерiальнi запаси (незавершене виробництво) ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 31 грудня 2015 р. представленi у сумi 15,0 тис. грн. (сировина та матерiали). Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi або можливої чистої цiни реалiзацiї. Вартiсть придбання запасiв Товариства враховує витрати на транспортування та доставку. Вибуття запасiв оцiнюється за методом ФIФО. Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на протязi 2015 року не створювався. Товарно-матерiальнi запаси, якi знаходяться у Товариствi, не обтяженi заставними обов'язками. Запаси як заставу для гарантiї зобов'язань не передавали. 15. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ Довгострокових фiнансових активiв, наявних для продажу, станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. 16. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть Керiвництво ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. (тис.грн.) 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 149,0 226 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 297 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 4,0 3 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 152,0 3 Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 305,0 529 Вся дебiторська заборгованiсть ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ", яка облiковується на балансi станом на 31.12.2015 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв. Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2015 року не створювався. 17. Грошовi кошти У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках (в нацiональнiй валютi України) i станом на 31.12.2015 р. становлять 505,7 тис. грн. Строкових депозитiв та грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженням до використання ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" станом на 31.12.2015 р. не має. (тис. грн.) 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Каса 0 0 Грошовi кошти на банкiвських рахунках 28,7 505,7 Всього 28,7 505,7 18. Статутний капiтал тис. грн. Найменування 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Розмiр статутного капiталу (тис. грн.) % Розмiр статутного капiталу (тис. грн.) % Одношивкiн Владлен Анатолiйович 909,1 90,2392 909,1 90,2392 3 юридичних особи 5,8 0,58 5,8 0,58 392 фiзичних особи з частками володiння, якi не перевищують 5 вiдсоткiв 92,1 9,1808 92,1 9,1808 1007,0 100,0 1007,0 100,0 Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" становить 1 007 400,00 грн. та станом на 31.12.2015 року складається з 20 148 000 iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 5 копiйок кожна. Станом на 31.12.2015 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. 19. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть тис. грн. 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 967 1439 Аванси одержанi - 506 Розрахунки з бюджетом та цiльовими фондами 2 2 Заробiтна плата 5 5 Доходи майбутнiх перiодiв 2 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 3 3 Iншi поточнi зобов'язання 29 430 814 Чиста вартiсть торговельної кредиторської заборгованостi 30 414 2771 20. Компоненти власного капiталу тис.грн. 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Зареєстрований (пайовий) капiтал) 1 007 1 007 Додатковий капiтал 19 103 0 Резервний капiтал 20 0 Нерозподiлений прибуток(збиток) (26 906) (2 657) Разом (6 776) (1 650) На протязi звiтного року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй. Суми додаткового та резервного капiталу пiдприємства перенесено на покриття збиткiв пiдприємства минулих та поточного рокiв. 21. Короткостроковi забезпечення Товариство не нараховує короткостроковi забезпечення працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi), якi пiдлягають сплатi в повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги. 22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Ставка податку на прибуток в 2015 роцi склала 18%. ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" розраховує податок на прибуток на пiдставi даних податкового облiку, якi ведуться та готуються вiдповiдно до вимог податкового законодавства України i якi можуть вiдрiзнятися вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. За результатами 2015 року пiдприємством отриманий збиток. 23. Операцiї з пов'язаними сторонами Для складання цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень, як зазначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони". Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть бути вiдносинами мiж зв'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. На протязi звiтного року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не здiйснювались iнвестицiї в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. Винагорода ключового управлiнського персоналу. Управлiнський персонал ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" отримує короткострокову винагороду (заробiтну плату) за участь в органах управлiння Товариства. Згiдно з українським законодавством ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" перераховує внески до Пенсiйного фонду України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал. 24. Умовнi активи Судових позовiв не було. 25. Умовнi зобов'язання УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ Оподаткування. Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв. На думку керiвництва ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ", станом на 31 грудня 2015 р. вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового, валютного та митного законодавства залишиться стабiльним. 20.2. Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги. Фiнансових поручительств та позовних вимог ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" станом на 31.12.2015 року не має. Судовi позови В цивiльнi суди України не заявлено позовiв, де б ПАТ "СКТБ "Елемент"" виступав вiдповiдачем. Економiчне середовище Товариство здiйснює свою основу дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення. Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть, отриманi позики. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi. Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: Кредитний ризик Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. Ризик лiквiдностi Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року До 1 мi- сяця Вiд 1 мiс. до 3 мiс Вiд 3 мiс. до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 1 2 3 4 5 6 7 Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть - - 1439 - - 1439 Аванси отриманi - - 506 - - 506 Всього - - 1945 - - 1945 Управлiння капiталом Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. 26. Подiї пiсля звiтного перiоду Пiсля звiтного перiоду суттєвих подiй не вiдбувалось. Генеральний директор ПАТ "СКТБ "Елемент" Морозов М.Ю.

д/н

д/н

д/н