ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" за ЄДРПОУ 13888257

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6109 3816
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6539 ) ( 3701 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 115
 збиток 2095 ( 430 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 183 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 115 ) ( 1060 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7477 ) ( 14183 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 7839 ) ( 15128 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 1660 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 66 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 7839 ) ( 16854 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 7839 ) ( 16857 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -7839 -16857

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 681 0
Витрати на оплату праці 2505 143 201
Відрахування на соціальні заходи 2510 53 68
Амортизація 2515 85 214
Інші операційні витрати 2520 6630 18498
Разом 2550 7592 18981

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 20148000 20148000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 20148000 20148000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.8366587 0.0927635
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -8.3665873 0.0927635
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: 6. Дохiд вiд реалiзацiї тис.грн. 31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року Орендна плата 3 816 6 109 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 3 816 6 109 7. Собiвартiсть реалiзацiї тис.грн. 31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року Витрати на персонал 162 122 Iншi витрати 3539 6 417 Всього 3 701 6 539 8. Iншi доходи, iншi витрати тис.грн. Iншi доходи 31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 0 183 Штрафи, пенi 0 0 Iншi доходи 0 0 Всього 0 183 Iншi операцiйнi витрати 14 183 7477 Iншi витрати 66 0 Фiнансовi витрати 1 660 0 Всього 15 909 7660 9. Адмiнiстративнi витрати тис.грн. 31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року Матерiальнi витрати 0 0 Витрати на персонал 77 52 Вiдрахування на соцiальнi заходи 29 21 Амортизацiя 0 8 Iншi 54 34 Всього 160 115


Керівник

 

(підпис)

Морозов Микита Юрiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Акiмова Iрина Валентинiвна