ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" за ЄДРПОУ 13888257
Територія   за КОАТУУ 5110136900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників1 9    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон д/н Одеська область м. Одеса проспект Академiка Глушка, 29, т.(048) 737-71-19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 1500
Основні засоби: 1010 402 55 6353
первісна вартість 1011 1192 730 6353
знос 1012 790 675 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 26085 0 0
первісна вартість 1016 34257 0 0
знос 1017 8172 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 26487 55 7853
II. Оборотні активи
Запаси 1100 15 15 11
Виробничі запаси 1101 15 15 11
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 149 226 54
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 297 0
з бюджетом 1135 4 3 80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 152 3 118
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 29 506 12
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 29 506 12
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 51 16 13
Усього за розділом II 1195 400 1066 288
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 26887 1121 8141

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1007 1007 1007
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 19103 0 2156
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 20 0 20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -26906 -2657 -5534
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -6776 -1650 -2351
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3249 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 7953
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3249 0 7953
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 967 1439 3
за розрахунками з бюджетом 1620 5 2 1
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2 0 2
за розрахунками з оплати праці 1630 5 7 12
за одержаними авансами 1635 0 506 0
за розрахунками з учасниками 1640 3 3 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 2 0 13
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 29430 814 2508
Усього за розділом IІІ 1695 30414 2771 2539
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 26887 1121 8141

Примітки: 10. Основнi засоби Станом на 31.12.2015 року у складi основних засобiв ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiдображенi передавальнi пристрої, комп'ютерне обладнання та меблi вартiстю 36,5 тис. грн., якi повнiстю самортизированi, але продовжують використовуватися. Амортизацiю основних засобiв ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2015 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi облiковою полiтикою Товариства. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 Основнi засоби. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї, а також на балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в майбутньому. Керiвництво Товариства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди Товариству. Склад основних засобiв ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 31.12.2015 року: Первiсна вартiсть: Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 1155,5 36,5 0 1192,0 Надходження Вибуття 425,5 36,5 462,00 Дооцiнка На 31.12.2015 р. 730,0 0 0 730,0 Знос та збитки вiд зменшення корисностi: Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 790,0 - - 790,0 Нарахований знос за рiк 67 - - 67,0 Дооцiнка - - - - Вибуття 182 - - 182,0 На 31.12.2015 р. 675,00 - - 675,0 Залишкова вартiсть: Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 365,5 36,5 - 402,0 На 31.12.2015 р. 55,0 0 - 55,0 Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних засобiв: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 - 20 рокiв; - Машини та обладнання - 5 рокiв (у тому разi комп'ютерне обладнання - 2 роки); - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки. Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2015 року не створювався. Вибуття (списання) основних засобiв на протязi звiтного 2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" склало 462 тис. грн. (за первiсною вартiстю). Основних засобiв у податкової заставi та на консервацiї ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не здiйснювало. 11. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ Iнвестицiйна нерухомiсть на початок року була представлена майном (земельними дiлянками та будiвлею корпусу), що знаходяться у розпорядженнi ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" з метою отримання доходу вiд оренди. Iнвестицiйна нерухомiсть ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" до переходу на МСФЗ оцiнювалась за первiсною вартiстю. Склад iнвестицiйної нерухомостi ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 31.12.2015 року: Первiсна вартiсть, тис. грн.: На 01.01.2015 р. 34 257 Надходження - Вибуття 34257 Дооцiнка - На 31.12.2015 р. 0 Знос та збитки вiд зменшення корисностi, тис. грн.: На 01.01.20145р. 8 172 Нарахований знос за рiк 0 Дооцiнка - Вибуття 8172 На 31.12.2014 р. 0 Залишкова вартiсть, тис. грн.: На 01.01.2015 р. 26 085 На 31.12.2015 р. 0 У заставi банку знаходилась земельна дiлянка та будiвля корпусу. В 2015 роцi заставлене вищезазначене майно було реалiзовано шляхом звернення стягнення на iпотеку. 12. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ Iнвестицiй в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. 13. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА Довгострокової дебiторської заборгованостi та передплати (за строками погашення вiд 12 мiсяцiв) станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. 14. Товарно-матерiальнi запаси тис.грн. З м i с т 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Сировина та матерiали 14,6 14,6 Паливно-мастильнi матерiали 0 0 МБП 0 0 Будiвельнi матерiали 0 0 Товари 0 0 Всього запасiв 14,6 14,6 Товарно-матерiальнi запаси (незавершене виробництво) ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 31 грудня 2015 р. представленi у сумi 15,0 тис. грн. (сировина та матерiали). Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi або можливої чистої цiни реалiзацiї. Вартiсть придбання запасiв Товариства враховує витрати на транспортування та доставку. Вибуття запасiв оцiнюється за методом ФIФО. Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на протязi 2015 року не створювався. Товарно-матерiальнi запаси, якi знаходяться у Товариствi, не обтяженi заставними обов'язками. Запаси як заставу для гарантiї зобов'язань не передавали. 15. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ Довгострокових фiнансових активiв, наявних для продажу, станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. 16. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть Керiвництво ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. (тис.грн.) 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 149,0 226 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 297 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 4,0 3 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 152,0 3 Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 305,0 529 Вся дебiторська заборгованiсть ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ", яка облiковується на балансi станом на 31.12.2015 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв. Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2015 року не створювався. 17. Грошовi кошти У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках (в нацiональнiй валютi України) i станом на 31.12.2015 р. становлять 505,7 тис. грн. Строкових депозитiв та грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженням до використання ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" станом на 31.12.2015 р. не має. (тис. грн.) 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Каса 0 0 Грошовi кошти на банкiвських рахунках 28,7 505,7 Всього 28,7 505,7 18. Статутний капiтал тис. грн. Найменування 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Розмiр статутного капiталу (тис. грн.) % Розмiр статутного капiталу (тис. грн.) % Одношивкiн Владлен Анатолiйович 909,1 90,2392 909,1 90,2392 3 юридичних особи 5,8 0,58 5,8 0,58 392 фiзичних особи з частками володiння, якi не перевищують 5 вiдсоткiв 92,1 9,1808 92,1 9,1808 1007,0 100,0 1007,0 100,0 Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" становить 1 007 400,00 грн. та станом на 31.12.2015 року складається з 20 148 000 iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 5 копiйок кожна. Станом на 31.12.2015 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. 19. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть тис. грн. 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 967 1439 Аванси одержанi - 506 Розрахунки з бюджетом та цiльовими фондами 2 2 Заробiтна плата 5 5 Доходи майбутнiх перiодiв 2 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 3 3 Iншi поточнi зобов'язання 29 430 814 Чиста вартiсть торговельної кредиторської заборгованостi 30 414 2771 20. Компоненти власного капiталу тис.грн. 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Зареєстрований (пайовий) капiтал) 1 007 1 007 Додатковий капiтал 19 103 0 Резервний капiтал 20 0 Нерозподiлений прибуток(збиток) (26 906) (2 657) Разом (6 776) (1 650) На протязi звiтного року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй. Суми додаткового та резервного капiталу пiдприємства перенесено на покриття збиткiв пiдприємства минулих та поточного рокiв. 21. Короткостроковi забезпечення Товариство не нараховує короткостроковi забезпечення працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi), якi пiдлягають сплатi в повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги. 22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Ставка податку на прибуток в 2015 роцi склала 18%. ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" розраховує податок на прибуток на пiдставi даних податкового облiку, якi ведуться та готуються вiдповiдно до вимог податкового законодавства України i якi можуть вiдрiзнятися вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. За результатами 2015 року пiдприємством отриманий збиток.


Керівник

 

(підпис)

Морозов Микита Юрiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Акiмова Iрина Валентинiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.