ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, д/н, м. Днiпропетровськ, 49049, Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 716-53-30
Факс (056) 716-10-49
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи.
Опис Послугами Депозитарної установи Товариство користується на пiдставi Договору про вiдкриття (обслуговування) рахункiв власникам iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтераудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22451312
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м. Одеса, 65012, вул. Велика Арнаутська, 2-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №1303
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.12.2015
Міжміський код та телефон (048) 728-82-25
Факс (048) 728-82-25
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "СКТБ "Елемент" за перiод з 1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року проведено на пiдставi угоди № 14 вiд 05.04.2016 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарiю цiнних паперiв
Опис Послугами Депозитарiю Товариство користується на пiдставi Договору про обслуговування випускiв ЦП.