ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2015
Кворум зборів** 95.91
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Президiї Зборiв. 3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльнiстi ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" за 2014р. 4. Звiт Наглядової ради ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" за 2014р. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" за 2014р. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" за 2014р. 7. Затвердження розподiлу прибутку ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" за 2014р. та порядку виплати дивiдендiв за 2014р. 8. Внесення та затвердження змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 9. Вирiшення питання щодо повернення кредитних коштiв за укладеними договорами. 10. Надання повноважень Генеральному директору Товариства по затвердженню i укладанню договорiв. 11. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 2015р. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1: Постановили: Обрати: " Головою лiчильної комiсiї - Гнатовський Юрiй Олександрович, " Секретарем лiчильної комiсiї - Краснодубець Борис Iванович, " Членом лiчильної комiсiї - Бут Iлля Олександрович. Питання №2: Постановили: Обрати: " Головою зборiв - Одношивкiн Владлен Анатолiйович, " Секретарем зборiв - Бевзюк Олександр Михайлович. Питання №3: Постановили: Звiт Генерального директора ПАТ "СКТБ "Елемент" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. Питання №4: Постановили: Звiт Наглядової ради за 2014 рiк затвердити. Питання №5: Постановили: Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. Питання №6: Постановили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс ПАТ "СКТБ "Елемент" за 2014 рiк. Питання №7: Постановили: Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати та не сплачувати. Питання №8: Постановили: Внести та затвердити змiни до внутрiшнiх положень Товариства, а саме до Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi внутрiшнi положення залишити без змiн. Питання №9: Постановили: Пiдготувати та надати на розгляд Кредитодавця письмовi пропозицiї по поверненню кредитних грошових коштiв та уповноважити Генерального директора Товариства на пiдготовку вказаних пропозицiй. Питання №10: Постановили: Надати повноваження Генеральному директору Товариства на пiдписання договорiв з Кредитодавцем для вирiшення питання щодо погашення кредитних зобов'язань. Питання №11: Постановили: Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.