ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чесняк Станіслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 000772, 06.07.1995, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "ШТОРМ-КЕРАМIКА", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2015, 3 роки.
9) опис До повноважень та обов'язкiв генерального директора належить: - планує дiяльнiсть товариства , фiлiй та вiддiлень; - розробляє поточнi фiнансовi звiти; - готує пропозицiї щодо розподiлу прибутку, визначення розмiрiв фондiв товариства, розмiр та форми виплати частки прибутку у виглядi дивiдендiв та виносить їх на затвердження загальних зборiв акцiонерiв та спостережної ради товариства; - органiзує розробку проекту випуску цiнних паперiв; - готує та виносить на загальнi збори змiни та доповнення до статутного капіталу; - приймає рiшення та укладає договори (угоди), сума яких не перевищує суми, встановленої спостережною радою; - визначає порядок денний загальних зборiв i готує проекти рiшень з питань порядку денного i т.iн. Генеральний директор без доручення здiйснює дiї вiд iменi АТ, вiн уповноважений керувати поточними справами АТ, органiзовувати виконання рiшення вищого органу АТ, представляти АТ у його вiдносинах з третiми сторонами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi АТ, органiзовувати ведення протоколiв, вiдкривати рахунки в банкiвських установах, розпоряджатися коштами АТ i т.i. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звітний період - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня . Змiни в персональному складi посадових осiб відбулися за рішенням Наглядової ради від 09.04.2015р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Колесник Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 492159, 24.10.2007, Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища, Одеський політехнічний інститут, інженер-електрик, 1995р.
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний підприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати генерального директора для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014р.Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови Наглядової ради. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарченко Анастасiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 451744, 14.02.2007, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1990
5) освіта** Вища, Миколаївська філія Національного університету культури і мистецтв, спеціаліст по туризму, 2014р.
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПТ "Ломбард Протект", оцінювач
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки.
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014р.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальчук Сергiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 598737, 27.03.2001, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1985
5) освіта** Середньо-спеціальна, Училище № 3 ОНЮА, моторист-матрос слюсар судноремонтник, 2003р.
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПТ "Ломбард Протект", охоронець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014р. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черенков Михайло Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 683300, 18.07.1997, Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, магістр мікробіології, 2003р.
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПЗОШ 1-3 ступенів "Ніка-М", вчитель біології
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки.
9) опис Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу Товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсii разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Голова ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови ревізійної комісії. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Секретар Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крижановський Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 596716, 26.03.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища, Одеський національний політехнічний університет, інженер-механік автомобільного господарства, 1997р.
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Південьбуд плюс", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки.
9) опис Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревізійної комісії, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. міни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штельмашенко Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 218355, 29.05.1996, Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1972
5) освіта** Середня, ЗОШ № 32, 1986
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Таксі "070", водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки.
9) опис Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревізійної комісії, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Акімова Ірина Валентинівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 842948, 04.04.2002, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Стім-Пальмира", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.11.2009, Безстроково
9) опис До повноважень та обов'язкiв головного бухгалтера вiдноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Винагорода за звітний період - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорЧесняк Станiслав МиколайовичСА, 000772, 06.07.1995, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.000000
Голова Наглядової радиКолесник Олександр МиколайовичКМ, 492159, 24.10.2007, Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi000000
Секретар Наглядової радиЗахарченко Анастасiя ВiкторiвнаКМ, 451744, 14.02.2007, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi000000
Член Наглядової радиКовальчук Сергiй ЮрiйовичКК, 598737, 27.03.2001, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi000000
Голова Ревiзiйної комiсiїЧеренков Михайло СергiйовичКЕ, 683300, 18.07.1997, Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi000000
Секретар Ревiзiйної комiсiїКрижановський Володимир ВолодимировичКЕ, 596716, 26.03.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi000000
Член Ревiзiйної комiсiїШтельмашенко Микола ВолодимировичКЕ, 218355, 29.05.1996, Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi000000
Головний бухгалтерАкiмова Iрина ВалентинiвнаКК, 842948, 04.04.2002, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.