ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтераудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22451312
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1303, 24.12.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Незалежна аудиторська компанія ТОВ " І Н Т Е Р А У Д И Т " (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1303 от 24.12.2015 р.) Україна, 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а _______________________________________________________________________ 27 квітня 2016 р. м. Одеса Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "СКТБ "Элемент" станом на 31.12.2015 р. Адресат: - керівництву публічного акціонерного товариства "Елемент", - акціонерам ПАТ "СКТБ "Елемент". І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Вступний параграф: Основні відомості про емітента Повна назва Публічне акціонерне товариство "СКТБ "Елемент" Код ЄДРПОУ 13888257 Дата реєстрації Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб від 17.02.2016р. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 12.02.1997 р.,,17.10.2005 р. за № 1 556 120 0000 012811 Місце знаходження 65104, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 29 Телефон (048) 729-71-11 Основні види діяльності 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту Опис аудиторської перевірки: Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 24.12.2014 року № 304/1 (надалі - МСА), в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ. Опис перевіреної фінансової звітності Перевірці підлягав повний комплект фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "СКТБ "Елемент", далі - Товариство, складений за МСФЗ, який включає: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; - Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк; - Звiт про власний капітал за 2015 рiк; - Примiтки до фiнансової звiтностi за рік, що закінчився 31.12.2015 року. Облікова політика підприємства на 2015 рік затверджена Наказом № 1 від 30.01.2011 р. та залишилась незмінною. У звітному періоді підприємство знаходилось на загальній системі оподаткування. Згідно Наказу товариства "Про проведення річної інвентаризації" від 20.12.2015р. за № 14 проведена інвентаризація основних засобів, запасів, грошових коштів, розрахунків з постачальниками та покупцями станом на 31.12.2015 року. Фінансова звітність на підприємстві складалась у встановлені законодавством строки. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо вищезазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Дані стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й проведення аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень . Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності в внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали в ході аудиту докази, які дають нам достатні підстави для висловлення нашої думки . Аудиторська думка Підстава для висловлення модифікованої думки .Ми не отримані достатні і належні аудиторські докази, щодо сформуваних тимчасових податкових різниць та нарахування відстрочених податкових зобов'язань тому , що управлінським персоналом не достатньо розкрита ця інформація. Ми також не отримали достатні та належні аудиторські докази, щодо змін додаткового капіталу, інформація не достатньо розкрита в примітках, але це не вплинуло на власний капітал підприємства в цілому. Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні. В ходi перевiрки Аудитор отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть" в звязку з відсутністю на кінець звітного періоду інвестиційної нерухомості та зменшененням основних засобів. І хоча в результаті цих операцій підприємством отримано прибуток, що дещо покращило финанасовий стан підприємства, загрози, зазначені вище, на наш погляд лишаються. Якщо управлінським персоналов підприємства не буде прийнято рішення, щодо фінансування компанії, існує ймовірність виникнення суттєвої невизначенності, яка може поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати діяльність. Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудитором. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів, грошових коштів. Через характер облікових записів ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. Станом на дату складання фінансової звітності в товаристві малась низка дебіторів та кредиторів, проте з деякими з них не здійснено підтвердження заборгованостей актами узгодження розрахунків, що воно може вплинути на достовірність фінансової звітності. Слід зауважити, що система бухгалтерського обліку, що використовується підприємством відповідає обраній обліковій політиці, але існують дещо некоректні бухгалтерські проведення щодо: - ведення обліку за розрахунками за виданими та одержаними авансами, які не мають суттєвого впливу на показники фінансової звітності і не перекручують загальний фінансовий стан підприємства, - відображення в обліку інвестиційної нерухомості, нарахування зносу та вибуття, а також закриття розрахунків по отриманому кредиту. На наш погляд, заначені операції були проведены некорректно, в звязку з чим нереально відображені у Звіті про финансові результи. При цьому в Звіті про финансовий стан підприємства финансовий результат відображений вірно. Зважаючи на це, на наш погляд, вплив зазначених невідповідностей є суттєвим, але не всеохоплюючим для финансової звітності в цілому. Ми звертаємо вашу увагу на те, що діяльність Товариства та інших підприємств України до теперішнього часу зазнають та можуть зазнавати у найближчому майбутньому впливу від політичної та економічної невизначеності, яка триває в Україні. Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку України. Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Цей Звіт не включає коригувань у зв'язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "СКТБ "Елемент" станом на 31.12.2015 р. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання інформації про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення модифікованої думки" фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2015 р., подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан, його фiнансовi результати та рух грошових коштів вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 Цивільного кодексу України. Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду складає (1 650) тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 1007 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає. Станом на 31.12.2015 року розрахункова вартість чистих активів значно менша статутного капіталу і не відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. Також аудитор надає іншу інформацію, а саме: 1. Стан корпоративного управління характеризується наявністю в структурі Наглядової ради та ревізійної комісії. Відокремленого підрозділу внутрішнього аудиту не існує. За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться зовнішній аудит. Діяльність органів управління регламентується : - Статутом Товариства; - Положенням про загальні збори; - Положенням про наглядну раду; - Положенням про генерального директора; - Положенням про ревізійну комісію; Загальні збори акціонерів за минулий рік Товариством були проведені (протокол б/н від 17.04.2015 р.). 2. При проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства суттєвого викривлення фінансової звітності не виявлено. В зв'язку з тим, що аудитор не мав можливості провести належні аудиторські процедури стосовно іншої інформації, приведеної в пунктах 1-2 даного розділу, ми не висловлюємо думку по даним питанням. Підрозділ внутрішнього аудиту не створений. Основні відомості про аудиторську фірму: Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтераудит" Свідоцтво Про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1303 від 24.12.2015 р. Місце знаходження 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а Телефон (048) 728-82-25 Аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства "СКТБ "Елемент" за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року проведено на підставі угоди № 14 від 05.04.2016 р. Перевірка проводилась з 12 квітня по 26 квітня 2016 року за юридичною адресою ПАТ "СКТБ "Елемент". Висновок видано 27 квітня 2016 р. Директор фірми ТОВ "Інтераудит" А.А.Радинський (сертифікат №002145 від 27.02.2014 р. 27 квітня 2016 року.
д/н
д/н
д/н