ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2769 X X
Усього зобов'язань X 2771 X X
Опис Вiдображенi в балансi довгостроковi та поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. Станом на кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. Поточнi зобов'язання становлять 2771,0 тис. грн. та подiляються на наступнi: оргiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть тис. грн. 31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 967 1439 Аванси одержанi - 506 Розрахунки з бюджетом та цiльовими фондами 2 2 Заробiтна плата 5 5 Доходи майбутнiх перiодiв 2 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 3 3 Iншi поточнi зобов'язання 29 430 814 Чиста вартiсть торговельної кредиторської заборгованостi 30 414 2771