ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 402 55 0 0 402 55
будівлі та споруди 365.5 0 0 0 365.5 0
машини та обладнання 36.5 55 0 0 36.5 55
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 402 55 0 0 402 55
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 730,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 675,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 92,47%. Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Протягом звітного періоду у вартостi основних засобiв вiдбулися зміни: Вибуття (списання) основних засобів на протязі звітного 2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" склало 462 тис. грн. (за первісною вартістю). Основні засоби обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення у разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу ПАТ визнає такі компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними строками корисного використання і амортизує їх відповідним чином. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються у балансової вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються всі критерії визнання. Амортизацію основних засобів ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2015 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені обліковою політикою Товариства. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні величини терміну корисного використання активів керівництво розглядає спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного старіння, фізичний знос і умови експлуатації, що відповідає вимогам п. 56 МСБО 16 Основні засоби. Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації, а також на балансову і ліквідаційну вартість основних засобів в майбутньому. Керівництво Товариства періодично перевіряє правильність застосовуваних строків корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди Товариству. Склад основних засобів ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 31.12.2015 року: Первісна вартість: Клас основних засобів Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Інші основні засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 1155,5 36,5 0 1192,0 Надходження Вибуття 425,5 36,5 462,00 Дооцінка На 31.12.2015 р. 730,0 0 0 730,0 Знос та збитки від зменшення корисності: Клас основних засобів Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Інші основні засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 790,0 - - 790,0 Нарахований знос за рік 67 - - 67,0 Дооцінка - - - - Вибуття 182 - - 182,0 На 31.12.2015 р. 675,00 - - 675,0 Залишкова вартість: Клас основних засобів Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Інші основні засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 365,5 36,5 - 402,0 На 31.12.2015 р. 55,0 0 - 55,0 Корисні строки експлуатації становлять для окремих класів основних засобів: - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 10 - 20 років; - Машини та обладнання - 5 років (у тому разі комп'ютерне обладнання - 2 роки); - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки. Резерв на зниження вартості основних засобів Товариством на протязі 2015 року не створювався. Вибуття (списання) основних засобів на протязі звітного 2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" склало 462 тис. грн. (за первісною вартістю). Основних засобів у податкової заставі та на консервації ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. Авансів у придбання основних засобів за станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не здійснювало.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -1650 -6776
Статутний капітал (тис.грн.) 1007 1007
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1007 1007
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-1650.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1007.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.