ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" було створене в 1989 роцi шляхом вiдокремлення вiд НДI "Шторм", з метою розробки та виробництва електронних та мiкроелектронних пристроїв та системи автоматики, управлiння та контролю для машинобудування, оборони та широкого вжитку. В 1993 роцi Наказом Мiнмашпрому СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" було призначено головною органiзацiєю по науково-технiчному напрямку "Датчики фiзичних величин та технологiя їх виробництва". У груднi 1996 року СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" перетворено на ВАТ "СКТБ"ЕЛЕМЕНТ". В 2000 роцi на базi ВАТ "СКТБ"ЕЛЕМЕНТ" було створено дочiрнє пiдприємство ДП КБ "Елемент". В 2005 роцi дочiрнє пiдприємство вiдокремилось в самостiйне ВАТ "Елемент". Наказом Мiнпромполiтики вiд 02.06.04 р. № 264 наукова тематика з 2-го пiврiччя 2004 р. передана в НДТI "Темп". Зараз основним напрямком дiяльностi є здавання пiд найм власної нерухомостi. У звiтному роцi не вiдбувалося злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" має наступну органiзацiйну структуру: - керiвництво; - бухгалтерiя; - адмiнiстративна група; - господарська та енергомеханiчна дiлянки; - охорона. У зв'язку з тим, що основним видом дiяльностi товариства є здача пiд найм власної нерухомостi, всi структурнi пiдроздiли в однаковiй мiрi направляють свої зусiлля на подальше покращення наданих послуг. Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. У Товариствi утворено Наглядову раду, яка здійснює захист прав акціонерів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію. Товариство дочірніх підприємств, фiлiй, представницв та інших відокремлених структурних підрозділів не має. В звiтному перiодi не вiдбулися змiни в органiзацiйної структурi товариства.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність працівників облікового складу Товариства за звітний період склала 9 осіб. Осіб, які працюють за сумісництвом - 2, осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня - 2. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 143 тис. грн. та в порівнянні з минулим звітним роком зменшився (за аналогічний період минулого року фонд оплати праці склав 201,0 тис. грн.). Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Найважливіші принципи облікової політики ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" і істотні оцінки в її застосуванні на протязі 2015 року залишалися незмінними. Основою надання фінансової звітності є міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. Використання професійних суджень, розрахункових оцінок та припущень При складанні фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво використовувало професійні судження, допущення та розрахункові оцінки, які мають відношення до питань відображення активів і зобов'язань та розкриття інформації щодо умовних активів і зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Допущення, та зроблені на їх основі розрахункові оцінки, постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в розрахункових оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті та у всіх послідуючих періодах , в яких відбулися вказані зміни. 4. Основні принципи бухгалтерського обліку Визнання та оцінка фінансових інструментів Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визначаються із застосуванням обліку на дату розрахунку. Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: - дебіторська заборгованість; - фінансові зобов'язання. Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти складаються з готівки в касах та рахунків в банках. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операції. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. Торгова та інша кредиторська заборгованість Торгова кредиторська заборгованість визнається, коли контрагент виконує договірні зобов'язання і вимірюється за амортизованою вартістю, використовуючи ефективну ставку відсотка. Фінансові зобов'язання Кредити банків, інші позики Первісно кредити банків, інші позики визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. Згортання фінансових активів та зобов'язань Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. У звітному році підприємство застосовувало спрощену систему оподаткування, тому не використовувало інші види розрахунків, окрім грошових. Основні засоби Основні засоби обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення у разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу ПАТ визнає такі компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними строками корисного використання і амортизує їх відповідним чином. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються у балансової вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються всі критерії визнання. Подальші витрати Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Амортизація основних засобів Амортизація розраховується протягом оціночного строку корисного використання активу із застосуванням прямолінійного методу. Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компоненту з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати від списання активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів. На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. Інвестиційна нерухомість До інвестиційної нерухомості слід відносити будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у виробництві товарів (наданні послуг) чи для адміністративних цілей в звичайному ході діяльності. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Виплати працівникам Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь - якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. Пенсійні зобов'язання Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються в періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування, визнається по мірі виникнення прав на її отримання, що зазвичай відбувається після відвантаження і переходу до покупців прав власності і ризиків псування і втрати продукції; при наявності високої ймовірності фактичного отримання оплати за відповідне відвантаження, а також достатніх договірних підтверджень угоди і фіксованої ціни. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Умовні зобов'язання та активи Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовні зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 1. Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг. Основним видом послуг, що надає Товариство, є здавання в оренду власного нерухомого майна. 2. Iнформацiя про залежнiсть вiд сезонних змiн. Здавання в оренду примiщень Товариства не залежить вiд сезонiв року. 3. Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв. Основним ринком збуту є ринок офiсної нерухомостi м. Одеси. Основними клiєнтами є орендарi - пiдприємства, приватнi фiрми, приватнi пiдприємцi i т.i. 4. Iнформацiя про основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту. Основним ризиком в дiяльностi Товариства є економiчна нестабiльнiсть та фiнансова криза, якi призводять до зменшення кiлькостi орендарiв та зростання їх дебiторської заборгованностi. З метою зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення ринкiв збуту Товариство проводить гнучку цiнову полiтику, надає орендарям додатковi послуги (стоянки для автотранспорту, актовi зали, кабельнi мережi тощо), сприяє розвитку iнфраструктури власного офiсного центру. 5. Iнформацiя про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент. Канали збуту й методи продажу, якi використовуються - це iндивiдуальна робота з кожним потенцiйним орендарем по мiсцю розташування будiвель Товариства. 6. Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн. Основними джерелами постачання енергоносiїв, води, матерiалiв та комплектуючiх виробiв для утримання та експлуатацiї будiвель, будiвельних матерiалiв для ремонтних робiт є комунальнi та приватнi пiдприємства м. Одеси. Покупцi не мають нiякого впливу на формуваня тарифiв, думка покупцiв не враховується. Динамика цiн Товариством не аналiзується. 7. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку. Особливiстю стану одеського ринку офiсної нерухомостi є нестача дiйсно професiйних офiсних примiщень, розташованих у нових будiвлях, де є сучаснi iнтернетний, кабельний та телефонний зв'язок, де примiщення облаштоване кондицiонером та самостiйним опалюванням узимку, є сучасна автопарковка, тощо. Пiд офiснi примiщення зараз вiкористовуються примiщення, де у радянськi часи були пошуковi iнститути та першi i другi поверхи 5-ти поверхових жилих будинкiв. Але такi офiси не вiдповiдають сучасним потребам, тому орендарi без великого бажання розмiщуються у таких примiщеннях. Це спонукає орендодавцiв реставрувати своi непридатнi для сьогодення примiщення, впровадити новi технологiї щодо можливостi сучасного облаштування офiсiв на рiзноманiтнi потреби, рiзної площi та, що для орендаря найважливiше, рiзної цiни. Свiтова фiнансова та економiчна криза, що розвинулася наприкiнцi 2008 року та продовжувалася в 2011 роцi, призвела до згортання дiяльностi пiдприємств-орендарiв, що призвело до збiльшення кiлькостi вiльних офiсних площ та зниження орендних ставок, призвело до збiльшення конкуренцiї. 8. Iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента. Збiльшення вiльних офiсних площ з розвитком фiнансової та економiчної кризи посилило конкуренцiю мiж пiдприємствами-орендодавцями по якостi офiсних примiщень та по рiвню орендних ставок. Найбiльш подешевшали офiснi площі у iсторичному центрi мiста та у промислових зонах. Особливiстю офiсних площ, надаваємих Товариством в оренду, є те, що вони розташованi у "спальному" районi мiста в будiвлях радянського перiоду. Тому вони є меньш престижними, нiж у центрi мiста, але значно дорожчими, нiж у промислових зонах, за наявностi, так би мовити, "зеленої зони". 9. Iнформацiя про перспективнi плани розвитку емiтента. Згiдно Статуту Товариства визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани перпеспективного розвітку. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби . Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення у разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу ПАТ визнає такі компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними строками корисного використання і амортизує їх відповідним чином. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються у балансової вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються всі критерії визнання. Амортизацію основних засобів ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2015 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені обліковою політикою Товариства. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні величини терміну корисного використання активів керівництво розглядає спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного старіння, фізичний знос і умови експлуатації, що відповідає вимогам п. 56 МСБО 16 Основні засоби. Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації, а також на балансову і ліквідаційну вартість основних засобів в майбутньому. Керівництво Товариства періодично перевіряє правильність застосовуваних строків корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди Товариству. Склад основних засобів ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" на 31.12.2015 року: Первісна вартість: Клас основних засобів Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Інші основні засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 1155,5 36,5 0 1192,0 Надходження Вибуття 425,5 36,5 462,00 Дооцінка На 31.12.2015 р. 730,0 0 0 730,0 Знос та збитки від зменшення корисності: Клас основних засобів Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Інші основні засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 790,0 - - 790,0 Нарахований знос за рік 67 - - 67,0 Дооцінка - - - - Вибуття 182 - - 182,0 На 31.12.2015 р. 675,00 - - 675,0 Залишкова вартість: Клас основних засобів Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Інші основні засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2015 р. 365,5 36,5 - 402,0 На 31.12.2015 р. 55,0 0 - 55,0 Корисні строки експлуатації становлять для окремих класів основних засобів: - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 10 - 20 років; - Машини та обладнання - 5 років (у тому разі комп'ютерне обладнання - 2 роки); - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки. Резерв на зниження вартості основних засобів Товариством на протязі 2015 року не створювався. Вибуття (списання) основних засобів на протязі звітного 2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" склало 462 тис. грн. (за первісною вартістю). Основних засобів у податкової заставі та на консервації ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не має. Авансів у придбання основних засобів за станом на 31.12.2015 року ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" не здійснювало.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Економіка України виявляє деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні. Невизначеність і волатильність фондового ринку, особливо в Європі, і інші ризики можуть зробити негативний вплив на український фінансовий і корпоративний сектор. Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом для підтримки зростання і внесення змін до податкової, юридичної та нормативної бази. Керівництво ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вважає, що ним вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільності і розвитку бізнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці. Перспективність надання послуг залежіть від полипшення фінансвого стану країни. Товариство не має залежності від сезонних змін. Основні ризики в діяльності емітента: - Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція. - Ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента. - Ризик ліквідності, пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. - Галузевий ризик, пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на послуги. - Фінансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звітний період фактів виплати штрафних санкцій та компенсацій за порушення чинного законодавства не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; За оцiнками фахiвцiв Товариства фiнансовий стан в звiтному роцi був незадовiльний. Протягом звiтного року не вiдбувалось дiй, якi могли суттєво вплинути на фiнанси-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Пiдприємство веде полiтику самофiнансування. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi може бути спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але не виконаних у звiтному перiодi договорiв на Товариствi не було.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Пiдприємство планує в подальшому нарощувати обсяги послуг, що надаються, залучати до справи нових дiлових партнерiв.Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами дiяльностi. Якщо не вiдбудуться корiннi змiни в економiцi держави, пiдприємство не зможе рiзко збiльшити випуск своєї продукцiї, освоїти виробничi потужностi. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Емiтент не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає емітент, протягом звітного періоду не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати на сайтi товариства www.sktbelement.pat.ua або на сайтi НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня.