ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 

Особлива інформація на 10.05.2011

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
04.05.2011 Призначено Генеральний директор Мошура Алла Iванiвна КК, 041211, 24.06.1998, Приморським РВ УМВС Укра∙ни в Одеськiй областi 0,000
Зміст інформації У зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства" рiшенням Наглядово∙ Ради ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ", згiдно Протоколу №2 Наглядово∙ Ради вiд 04.05.2011 р., призначена посадова особа - Генеральний директор Мошура Алла Iванiвна (паспорт: серiя КК 041211, виданий Приморським РВ УМВС Укра∙ни в Одеськiй областi 24.06.1998 р.). Строк, протягом якого перебувала на посадi Генерального директора - 6 рокiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiї. Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини немаї.