ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 

Особлива інформація на 31.08.2010

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
26.08.2010 Звільнено Член Спостережно∙ ради Капран Андрiй Анатолiйович КЕ, 352601, 13.08.1996, Комiнтернiвським РВ УМВС Укра∙ни в Одеськiй областi 0,000
Зміст інформації Посадова особа Капран Андрiй Анатолiйович член Спостережно∙ ради звiльнена 26.08.2010 згiдно Протоколу бIн Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ"СКТБ "ЕЛЕМЕНТ". Не володiї часткою в статутному капiталi емiтента. Строк, протягом якого перебував на посадi - 3 роки. Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини немаї.
26.08.2010 Призначено Член Спостережно∙ ради Юрганов Андрiй Олегович КК, 346141, 15.10.1999, Приморським РВ УМВС Укра∙ни в Одеськiй областi 0,000
Зміст інформації Посадова особа член Спостережно∙ ради Юрганов Андрiй Олегович призначена 26.08.2010 р. згiдно Протоколу бIн Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ". Працюї начальником охорони ВАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" з 2009 р. по теперiшний час. Юрганов Андрiй Олегович володiї часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 10 акцiй. Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини немаї.