ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 22.04.2014

Особлива інформація на 18.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Колесник Клавдiя Павлiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

22.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 65104, м.Одеса, пр. Академiка Глушка, 29
4. Код за ЄДРПОУ 13888257
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 7377119, (048) 7377119
6. Електронна поштова адреса sktbelement@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

22.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

35 (1788), Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.sktbelement.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.04.2014

(дата)